Comenius Leergangen respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.comeniusleergang.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Comenius Leergangen worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Comenius Leergangen te maken hebben. Comenius Leergangen houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Comenius Leergangen of wanneer u anderszins contact heeft met Comenius Leergangen, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Comenius Leergangen, legt Comenius Leergangen de door u opgegeven gegevens vast. Comenius Leergangen bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Tevens informeert Comenius Leergangen geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Comenius Leergangen gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Comenius Leergangen of indien dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Comenius Leergangen naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van Comenius Leergangen bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Comenius Leergangen te delen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Comenius Leergangen kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Comenius Leergangen raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Comenius Leergangen maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Comenius Leergangen beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website van Comenius Leergangen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Comenius Leergangen hiermee de werking van de website.

Comenius Leergangen probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Daarnaast maakt Comenius Leergangen gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Comenius Leergangen inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Comenius Leergangen heeft hier geen invloed op. Comenius Leergangen heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Tracking cookies

Mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, maakt Comenius Leergangen tot slot gebruik van tracking cookies zodat advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd, om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.

U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van Comenius Leergangen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Comenius Leergangen opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@comeniusleergang.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Comenius Leergangen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Comenius Leergangen via info@comeniusleergang.nl.


Algemene voorwaarden

Comenius Leergangen is onderdeel van Freia Holding B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de opleidingsbedrijven van Freia Holding B.V. en zijn van toepassing op overeenkomsten waarin een of meerdere van deze vennootschappen “opdrachtnemer” is.

Artikel 1: Definities

Opdrachtnemer: degene die een cursus/opleiding/training/intake/symposium/coachingstraject organiseert en daartoe met opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.
Opdrachtgever: degene die zichzelf, dan wel een ander als cursist heeft aangemeld/opgegeven voor het volgen van een door opdrachtnemer georganiseerd(e) cursus/opleiding/training/intake/symposium/coachingstraject, en daartoe met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
Cursist: degene die als feitelijke deelnemer van een cursus/opleiding/training/intake/symposium/coachingstraject is opgegeven.
Overeenkomst: Het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over het volgen door een cursist van een cursus/opleiding/training/intake/symposium/coachingstraject welke is/wordt georganiseerd door opdrachtnemer.

Artikel 2: Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer als zodanig partij is. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers gelden niet, tenzij die door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Aanvullingen op, of afwijkingen van, deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk zijn bevestigd.
 3. In geval één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing zijn en verplichten partijen zich in
  plaats van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen die zo dicht mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benaderen.

Artikel 3: Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst

 1. Aanmelding voor een cursus/opleiding/training dient schriftelijk te geschieden middels het door opdrachtnemer voorgeschreven en door opdrachtgever volledig ingevulde aanmeldingsformulier, tenzij een andere wijze van aanmelding is overeengekomen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de daarbij of in aanvulling daarop door hem verschafte gegevens.
 2. Toelating tot een cursus/opleiding/training geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldings-/inschrijvingsformulieren.
 3. De overeenkomst komt tot stand door verzending van de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van de inschrijving van een cursist.

Artikel 4: Annulering, opschorting, ontbinding

 1. Bij annulering van een open opleiding/training met een doorlooptijd van maximaal 2 maanden door opdrachtgever tot 1 maand voor de eerste trainingsdag/intake is 10% van het opleidings-/
  cursusgeld verschuldigd met een minimum van € 200, bij annulering binnen 1 maand voor de eerste trainingsdag/intake dienen de opleidings-/cursusgelden volledig te worden voldaan en bestaat geen recht of aanspraak op terugbetaling daarvan. In geval van annulering van een overeenkomst voor een open opleiding/training met een doorlooptijd langer dan 2 maanden door opdrachtgever dienen de opleidings-/cursusgelden volledig te worden voldaan en bestaat geen recht of aanspraak op terugbetaling daarvan.
 2. Opdrachtgever kan in plaats van de oorspronkelijk opgegeven cursist een vervanger laten deelnemen aan de cursus/opleiding/training/symposium, tenzij dit naar redelijk oordeel van opdrachtnemer bezwaarlijk is, gelet op de aard en inrichting van de cursus/opleiding/training/symposium en/of het opleidingsniveau en/of de persoon van de vervanger.
 3. Opdrachtnemer streeft ernaar om de cursus/opleiding/training/het symposium te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is opdrachtgever echter toegestaan om, indien omstandigheden, niet beperkt tot situaties van overmacht, daartoe nopen, wijzigingen aan te brengen in het programma, locaties en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien naar zijn oordeel onvoldoende cursisten zijn ingeschreven voor de betreffende cursus/opleiding/training/het symposium, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het voor de cursus/opleiding/training/het symposium aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.
 5. Opdrachtnemer is, te zijnen keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte van docenten, stakingen, bedrijfsbezettingen en brand. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer, doch geeft opdrachtgever aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.

Artikel 5: Verplichtingen van opdrachtnemer terzake de uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van deze overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich inspannen om die kwaliteit te leveren die in redelijkheid van haar kan worden verlangd.

Artikel 6: Betaling

 1. Opdrachtnemer zal de opleidings-/cursusgelden en eventuele bijkomende kosten in rekening brengen middels zending van een factuur naar het door de opdrachtgever opgegeven factuuradres.
  Facturering op deze wijze laat onverlet de betalingsverplichting van de opdrachtgever, indien tenaamstelling en adres anders zijn dan die van opdrachtgever.
 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk de dag voorafgaand aan de aanvang van de cursus/opleiding/training/intake/het symposium/coachingstraject. Verrekening is niet toegestaan.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en rente verschuldigd zijn van 1% per maand, te berekenen over het factuurbedrag tot het moment van algehele voldoening.
 4. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de opdrachtgever gehouden zijn tot vergoeding buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van het onbetaald gelaten bedrag,
  met een minimum van € 250,=.
 5. Tenzij anders aangegeven zijn bedragen aangeduid exclusief BTW.

Artikel 7: Gedrag, toegang en identificatieplicht

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem ingeschreven cursist zich houdt aan de algemeen gebruikelijke normen en fatsoensregels, alsmede aan richtlijnen en aanwijzingen die door opdrachtnemer en/of de docent/opleider/trainer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gegeven.
 2. Cursisten dienen op eerste verzoek van opdrachtnemer en/of de docent/opleider/trainer een legitimatiebewijs te tonen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd aan de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen:
  • zolang volledige betaling van het cursusgeld niet volledig is voldaan,
  • zolang de cursist niet voldoet aan de vereiste vooropleiding,
  • indien de cursist handelt in strijd met het bepaalde in de leden 1 en 2, of in het verleden aan cursussen/opleidingen/trainingen heeft deelgenomen, op een wijze die niet in overeenstemming is met de eisen die daaraan in redelijkheid door opdrachtnemer mogen worden gesteld.
 4. De docent/opleider/trainer is gerechtigd een cursist de toegang tot de ruimte waarin de cursus/opleiding/het symposium wordt gehouden te ontzeggen wegens handelen in strijd met de leden 1 en 2, of indien opdrachtgever de cursist de toegang tot de cursus heeft ontzegd. De opdrachtgever staat er in dat geval voor in dat de cursist de betreffende ruimte verlaat en verlaten houdt.
 5. Ontzegging van de toegang als bedoeld in de leden 3 en 4 laten de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.

Artikel 8: Beperking aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever en/of van de door opdrachtgever ingeschreven cursist ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in gevallen waarin die schade opzettelijk door opdrachtnemer of door grove schuld van opdrachtnemer is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan ten gevolge van handelingen van door hem ingeschakelde docenten, overige (hulp)personen, of medecursisten, tenzij die schade opzettelijk danwel wegens grove schuld is veroorzaakt en aan opdrachtnemer is toe te rekenen.
 3. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door zaken waarvan opdrachtnemer zich bedient.
 4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door diens (aansprakelijkheids)verzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico.
 5. Indien schade niet onder verzekeringsdekking valt, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat in verband met de betreffende cursus/opleiding/training/symposium per cursist in rekening is gebracht.
 6. Opdrachtgever is niet gehouden andere dan directe schade (kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid, ter verkrijging van voldoening buiten rechte, en ter beperking van schade) te
  vergoeden.

Artikel 9: termijnen voor reclame en aansprakelijkheid

Reclames en aansprakelijkstellingen terzake een (vermeende) tekortkoming in de nakoming door opdrachtnemer dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen dertig dagen nadat en gebrek redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, doch in ieder geval binnen 1 jaar na de tekortkoming, schriftelijk ter kennis te zijn gebracht bij opdrachtnemer.

Artikel 10: Auteursrechten

Verstrekking en/of ter beschikking stelling aan cursisten van auteursrechtelijk beschermde werken/teksten/stukken/materialen, betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de auteurswet is toegestaan.

Artikel 11: Vertrouwelijkheid/geheimhouding

Opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer niet naar buiten treden met mededelingen over deze overeenkomst, over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden van de wederzijdse ondernemingen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Artikel 12: Relatiebestand

 1. Opdrachtgever geeft mede namens de cursist toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens van beiden op te nemen in het relatiebestand van opdrachtnemer, Freia Holding B.V. en/of haar groepsmaatschappijen, teneinde door laatstgenoemde te worden gebruikt om dezen ondermeer te informeren over cursussen/opleidingen/trainingen/symposia en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling.
 2. Op eerste verzoek van opdrachtgever en/of cursist worden adres-gegevens als in lid 1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, behalve indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van
  een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst
  en/of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de opdrachtnemer of van een derde aan wie de gegevens zijn verstrekt, tenzij het belang
  of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voorzover afwijking van competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen, tenzij opdrachtnemer als vorderende partij ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.