Waar visie de horizon verlegt

Maatwerk & Incompany

Comenius heeft ruime ervaring met maatwerk, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Versterken en uitdiepen van persoonlijk leiderschap en het aanscherpen van strategisch, integraal denken staan centraal in de aanpak van Comenius.

Vanuit deze insteek ontwikkelt Comenius programma's die zijn toegesneden op de specifieke leerbehoeften van de opdrachtgever. In de uitvoering creëert Comenius een leeromgeving die is gestoeld is op klassieke kennisoverdracht en voorziet in een vrije, ongedwongen manier van samenwerken.

In de maatprogramma's participeren deelnemers als co-creators. Ze stuwen elkaar op en verdiepen –door onderlinge verschillen te accentueren- het leerproces. Deze open dialoog haalt mensen uit hun harnas en leidt vaak tot ontmoetingen die verhelderend werken voor iedereen binnen de organisatie. Zo worden vooroordelen doorbroken en nieuwe vormen van samenwerken mogelijk gemaakt.

Maatwerkprogramma's zijn er ook op gericht deelnemers los te laten komen van de context van de eigen organisatie. Brede wetenschappelijke inleidingen bieden nieuwe denkkaders en dagen uit standpunten anders te bezien. De diversiteit aan kennis verschaft een veelzijdige basis en voorziet leiderschap van inhoud en dynamiek.

Stimuleren van de dialoog en elkaar voortdurend bevragen dragen bij aan begrip en wederzijdse verbinding. Uiteindelijk leren deelnemers aan maatwerkprogramma's het eigen oordeel zo lang mogelijk uit te stellen en de diversiteit aan denkbeelden te koesteren.

Deze benadering zorgt ervoor dat de deelnemers los komen van de context van de eigen organisatie. Aan de hand van de brede wetenschappelijke inleidingen leren de deelnemers standpunten en visie op een andere manier te bezien en te bevragen. De onderlinge dialoog en het stellen van vragen draagt bij aan begrip en onderlinge verbinding.

Comenius biedt een leercontext waarin ontmoetingen met hoogwaardige kennisdragers, maar ook het leren van elkaar van fundamentele betekenis is. Van deelnemers wordt een actieve en betrokken houding verwacht, waarbij co-producentschap essentieel is. Een open dialoog met elkaar en de diverse sprekers vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Werkwijze

De Leergang is er op gericht deelnemers los te laten komen van de context van de eigen organisatie. Brede wetenschappelijke inleidingen bieden nieuwe denkkaders en dagen uit om standpunten anders te bezien. De diversiteit aan kennis verschaft een veelzijdige basis en voorziet leiderschap van inhoud en dynamiek.

De onderlinge dialoog wordt constant gevoed. Elkaar bevragen draagt bij aan begrip en wederzijdse verbinding. Uiteindelijk leren deelnemers het eigen oordeel zo lang mogelijk uit te stellen en de diversiteit aan denkbeelden te koesteren.

Een Comenius Leergang biedt een academische context waarin vaste denkbeelden kunnen worden herzien en waarin je opnieuw wordt uitgenodigd je te laten inspireren en de slag te maken naar verdieping van je eigen leiderschap.

“Een programma waarin de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap gestimuleerd wordt zonder dat de deelnemers vastgezet worden in modellen. In overleg is op een open en constructieve wijze een incompany variant ontwikkeld. Inhoudelijk, sterk, prikkelend en inspirerend, een programma dat veel bagage mee heeft gegeven aan de deelnemers. TNO heeft mede naar aanleiding van de ervaringen opgedaan met de incompany variant besloten het Comenius Programma te gebruiken voor de ontwikkeling van haar leidinggevenden op directieniveau.”

— Kees Jansen, Human Resource Manager TNO

Referenties

Comenius heeft de afgelopen vijftien jaar Leergangen ontwikkeld voor tal van bedrijven in verschillende sectoren, waaronder:

Maatwerk & Incompany

   

Offerte aanvragen

Heeft u een vraag over incompany of maatwerk mogelijkheden voor uw organisatie? Of wilt u direct een offerte aanvragen? Vul onderstaand formulier dan zo volledig mogelijk in. Wij doen ons uiterste best om binnen 5 werkdagen te reageren op uw e-mail.

Wilt u liever direct een antwoord?
Neem dan direct contact op met adviseur Clara Smits per email via info@comeniusleergang.nl of bel 033 - 422 99 29.

^

voor wie alles al denkt te weten