Wijsheid in Leiderschap

Hoofd en hart, rust en balans

Executiveprogramma gericht op leiderschap dat hoofd en hart verbindt. Rust, balans en verwondering zijn hierbij kernbegrippen. Handelen vanuit zelfvertrouwen is een voorwaarde. Deelnemers aan Comenius’ Wijsheid in Leiderschap maken de stap naar binnen, naar zichzelf. Ze ervaren dat reflecteren op het eigen leiderschap een fundamentele ervaring is. Zo creëren ze ruimte voor de innerlijke stem en voor de intuïtie. Voor vrijmoedig leiderschap.

Reflecteren op visievorming en leiderschap is meer dan gereedschap. Het is een fundamentele ervaring. Confronterend én inspirerend. Verwarrend én ordenend. Onmisbaar voor mensen aan wie de hoogste eisen worden gesteld. De leergang Wijsheid in Leiderschap verbindt hoofd en hart. Rust en balans, verwondering en reflectie zijn daarin kernbegrippen.

Programma

Het programma van deze leergang is samengesteld uit drie modules van elk drie dagen. Tijdens de eerste module onderzoekt u verschillende bronnen van wijsheid. In de tweede module staat het verbinden van deze bronnen met hoofd, hart, omgeving en lijf centraal. In de derde module brengt u de opgedane kennis als het ware naar buiten, door actief te werken aan uw creatief vermogen.

Concreet werkt u toe naar de volgende doelen:

  • acteren vanuit rust en balans;
  • vertrouwen op de innerlijke stem en verbinding maken met de omgeving
  • vrijmoedigheid tonen in het laten zien wie je bent en waar je voor staat een rijke taal en breed gedragsrepertoire ontwikkelen als leider

Reflectieve gesprekken op maat

Als aanvullende service biedt Comenius bij deze leergang drie reflectieve gesprekken met een filosoof. Tijdens het persoonlijk gesprek, dat voorafgaat aan de leergang, ontvangt u hier meer informatie over.

Leerdoel en contactmomenten

In uw leergang zijn er diverse momenten waarin uw leerdoel besproken wordt. Natuurlijk is uw leerdoel tijdens de gehele leergang ‘aanwezig’, tijdens reflecties en diverse andere momenten. Naast het persoonlijk gesprek met de studieadviseur, vindt per telefoon voorafgaand aan de leergang ook een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats met de moderator. Daarnaast ontvangt u na de eerste module een telefonische evaluatie van uw leerdoel met de moderator en heeft u na de tweede module een telefonische evaluatie van de leergang met uw studieadviseur.

Sprekers

Aan deze leergang werken hooggekwalificeerde sprekers mee uit de wetenschap en kunsten, zoals onder anderen, prof. dr. Harry Kunneman, prof. dr. Paul van Tongeren, drs Welmoed Vlieger, prof. dr. ir. Nico Baken, dr. Joke Hermsen, drs Henriette Koomans, Annemie Crebolder, dr. Mirjam Hartkamp, dr. Erik Boers en drs Monica Bakker.

Mentoraat

Persoonlijk en op maat; exclusief bestemd voor Comenianen

Comenius nodigt uit tot reflectie op het eigen leiderschap. Op het actualiseren ervan en op het verbreden van het repertoire aan 'modi' vereist voor leiderschap en visie in verantwoordelijke posities. Comenius kiest daarbij voor een methode 'van binnenuit', wil ráken en wil u anders naar de wereld laten kijken. Dit proces krijgt onder leiding van ervaren moderatoren gestalte in de leergangen en de courses die Comenius organiseert in binnen- en buitenland, tijdens plenaire reflecties en dialogen. Steeds vaker hoort Comenius, in persoonlijke gesprekken met (aanstaande) deelnemers aan de leergangen, dat er ook behoefte is aan aanvullende begeleiding op individueel niveau. Aan deze wens komt Comenius tegemoet met zijn ‘Mentoraat’.

Maatwerk en Incompany

In co-creatie ontwikkelt Comenius uiteenlopende maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gestoeld zijn op de Comenius leerfilosofie. Dit kan variëren van een enkele module tot leiderschapstrajecten van enkele jaren.

Zo heeft Comenius ruime ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van incompany programma’s, in het bijzonder voor de bestuurlijke top van bedrijven en instellingen uit de publieke en private sector. Het collectief aanscherpen van strategisch integraal denken en het uitdiepen van persoonlijk leiderschap van bestuur en directie staan daarbij centraal. Ook voor Comenius alumnigroepen die na een open leergang het contact en de gezamenlijke reis willen voortzetten ontwikkelt Comenius veelvuldig aanvullende maatwerkmodules.

Advies gesprek inplannen

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze adviseurs?